Dom Pomocy Społecznej
w Piotrkowie Trybunalskim
logo dom pomocy

Deklaracja dostępności

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 1 =

Deklaracja dostępności Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

Dom Pomocy Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1440). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim.
 

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • pochodzące z różnych źródeł – art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1440),
 • dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, np. skany dokumentów – art. 3 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy,
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej – art. 3 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy,
 • staramy się ograniczyć do minimum zamieszczanie plików na stronach, a ich zawartość publikować bezpośrednio na stronie www, aby była w pełni dostępna i gwarantująca lepsze odczytywanie przez czytniki ekranu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maciej Pacan.
 • E-mail: informatyk@dompomocypiotrkow.pl
 • Telefon: 44 647 51 72


Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim
 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Franciszka Żwirki 5
 • E-mail: sekretariat@dompomocypiotrkow.pl
 • Telefon: 44 647 51 72

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Franciszka Żwirki 5, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Do budynku prowadzi jedno wejście główne od ul. Franciszka Żwirki oraz wejście od strony zachodniej, do którego prowadzi bezpośrednio droga dla pojazdów mechanicznych. Wejścia te są pozbawione barier i pozwalają na bezpośrednie wejście do budynku.
Od wejścia głównego do wejścia do budynku, w ciągu pieszym prowadzą schody oraz podjazd dla osób mających trudności w poruszaniu się, w tym osób na wózkach.

Drzwi do budynku są przesuwne, otwierane automatycznie dla osób wchodzących z zewnątrz, a przy wychodzeniu na zewnątrz należy wpisać kod otwarcia, który jest ogólnodostępny i umieszczony w widocznym miejscu. Ww. drzwi są przystosowane dla osób niepełnosprawnych - nie ma progów oraz jest odpowiednia szerokość dla wózków.

Po wejściu do budynku należy odszukać odpowiedniego pracownika DPS, który pomoże w załatwieniu spraw, w odwiedzinach mieszkańca DPS, zaprowadzi w odpowiednie miejsce. Na wprost wejścia znajduje się pomieszczenie terapii zajęciowej, w korytarzu po lewej stronie od wejścia znajdują się pomieszczenia biurowe pracowników DPS - można tam uzyskać wszelkie informacje.

W budynku DPS znajdują się dwie windy osobowe, służące do transportu pionowego – jedna na wprost wejścia głównego oraz druga po skręcie w lewo. Windy są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową jak również dla osób niesłyszących i niedosłyszących oraz dla osób niewidomych i niedowidzących. Prowadzą one do korytarzy i pomieszczeń na piętrach.

Windy osobowe są wyposażone w następujące funkcjonalności:
Przed drzwiami windy umieszczono urządzenia informujące wizualnie i głosowo o przyjeździe i kierunku jazdy windy.
Przed drzwiami windy umieszczono oznaczenia piętra w postaci cyfry kontrastującej z kolorem ściany oraz oznaczenia pismem Braille’a.
Obrys drzwi windy oznaczono kolorem kontrastowym względem koloru ściany oraz drzwi windy.
Panel sterowania w windach odróżnia się kolorystycznie od ściany.
Oznaczono przyciski panelu sterowania w windach pismem Braille’a i oznaczeniami wypukłymi.
Zastosowano szerokość wejścia do windy 90 cm.
Wyposażono windy w komunikat wizualny potwierdzający dojechanie na określone piętro.
Wyposażono windy w czujniki ruchu zabezpieczające przed uderzeniem drzwiami.
W windach zamontowano lustra w celu monitorowania piętra na którym się zatrzymuje.
Ściany w windach są matowe, niepowodujące odblasków i olśnień.
Przyciski panelu sterowania mają kolorystykę odróżniającą się wyraźnie od panelu sterowania ścian kabiny (zapewnienie odpowiedniego poziomu kontrastu).
Przyciski są oznaczone pismem Braille’a i mają wypukłe numery pięter.
Przycisk parteru - kondygnacji zerowej jest dodatkowo wyróżniony spośród pozostałych przycisków.
Przycisk wybrany jest podświetlony.
Szerokość przycisków jest nie mniejsza niż 2 cm.
Panel sterowania jest wyposażony w przycisk alarmowy. System alarmowy windy umożliwia bezpośrednie połączenie z obsługą techniczną dźwigu.
Z uwagi na osoby głuche (niekomunikujące się mową) winda jest wyposażona w kamerę umożliwiającą pracownikom obsługi technicznej podgląd wnętrza kabiny.

W budynku DPS na parterze są antypoślizgowe posadzki. W całym budynku nie ma żadnych progów w drzwiach oraz na korytarzach znajdują się poręcze wspomagające poruszanie się osób niepełnosprawnych. Dzięki szerokim korytarzom osoby na wózkach mogą swobodnie poruszać się i wymijać.

Toaleta ogólnodostępna dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze (po wejściu do budynku należy skręcić korytarzem w prawo), a także w pokojach Mieszkańców oraz na poszczególnych piętrach.

W budynku nie ma systemu głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Parkowanie samochodów dla osób ze szczególnymi potrzebami odbywa się na terenie DPS po zgłoszeniu takiej potrzeby i wskazaniu miejsca do zaparkowania lub wzdłuż ulicy Żwirki lub na pobliskim parkingu miejskim przy skrzyżowaniu ulic Żwirki i Roosevelta.

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online na miejscu, korzystając z komputera stacjonarnego lub tabletów w kawiarni DPS.

Aplikacje mobilne


Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim nie posiada aplikacji mobilnych.
Aplikacja mobilna to zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1440) publicznie dostępne oprogramowanie z interfejsem dotykowym zaprojektowane do wykorzystania na przenośnych urządzeniach elektronicznych, z wyłączeniem aplikacji przeznaczonych do użytku na przenośnych komputerach osobistych. Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim nie wytworzył, nie zakupił i nie jest w posiadaniu tego typu oprogramowania.