Dom Pomocy Społecznej
w Piotrkowie Trybunalskim
logo dom pomocy

Warunki przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 2 =
Osoba, która wymaga całodobowej opieki z powodu choroby, wieku czy niepełnosprawności i nie może samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym może zostać skierowana do domu pomocy społecznej. Do Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim przyjmowane są osoby na podstawie decyzji o skierowaniu do DPS i decyzji ustalającej opłatę za pobyt wydanej przez organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania oraz decyzji o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej wydanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

Miesięczny koszt utrzymania w DPS od 01 kwietnia 2024 r. wynosi -
6.868,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100). KLIKNIJ LINK - Ogłoszenie na stronie Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego.

Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS są zgodne z art. 61 Ustawy o Pomocy Społecznej. Zobowiązani do ponoszenia opłat są w następującej kolejności:
1) mieszkaniec Domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu,
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3) gmina, z której osoba została skierowana do Domu.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z warunkami, jakie ma do zaoferowania nasza placówka pod adresem
ul. Franciszka Żwirki 5, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Informacje można uzyskać także telefonicznie, dzwoniąc od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00 pod numer telefonu (44) 647-51-72 wew.110.

Regulamin pobuty Mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim - POBIERZ

Lista najpotrzebniejszych rzeczy
przy przyjęciu mieszkańca do Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim - POBIERZ


Nowe zasady odwiedzin Mieszkańców - obowiązują od 2 maja 2022 r. - KLIKNIJ TUTAJ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procedura przyjęcia mieszkańca do Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim:

1. Przyjęcie osoby następuje na podstawie decyzji o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim:
a) konieczna jest decyzja o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzja ustalająca opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej, wydana przez gminę właściwą dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej,
b) pozostałe niżej wymienione dokumenty kompletuje ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się, tj.:
 • wywiad rodzinny (środowiskowy) u osoby ubiegającej się o miejsce w DPS, przeprowadzony przez pracownika ośrodka pomocy społecznej,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jeżeli takie posiada,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia,
 • decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub decyzja organu rentowo-emerytalnego ustalającego wysokość renty lub emerytury,
 • zgoda osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego na ponoszenie opłaty za pobyt w DPS,
 • podanie o umieszczenie w DPS,
 • w przypadku braku zgody na umieszczenie w DPS, postanowienie sądu na umieszczenie ,,bez zgody”,
 • w przypadku umieszczenia osoby ubezwłasnowolnionej, postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu i postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora.

2. Przed przyjęciem osoby do DPS pracownik socjalny naszego Domu zapoznaje się z dokumentacją przekazaną przez MOPR dotyczącą danej osoby, po czym udaje się na wywiad środowiskowy i ustala jej aktualną sytuację w miejscu zamieszkania lub pobytu.

3. W sytuacji braku możliwości osobistego dotarcia do osoby ubiegającej się o przyjęcie, istnieje możliwość zaktualizowania jej sytuacji przez kontakt z pracownikiem socjalnym ośrodka pomocy społecznej z miejsca zamieszkania lub pobytu tej osoby.

4. Pracownik socjalny informuje osobę zainteresowaną, rodzinę lub opiekuna prawnego o terminie przyjęcia, ustala dokumenty i rzeczy, które osoba powinna ze sobą zabrać, tj. dowód osobisty, legitymację emeryta/rencisty z ZUS lub KRUS oraz aktualną dokumentację medyczną. Pracownik socjalny informuje również zainteresowanego, rodzinę lub jego opiekuna prawnego o możliwości zabrania ze sobą rzeczy osobistych, elementów wyposażenia pokoju, sprzętu RTV itp.

5. Podczas przyjęcia nowego mieszkańca:
a) pracownik socjalny:
 • odbiera wszystkie niezbędne dokumenty, reguluje kwestie dotyczące opłaty za pobyt (ustala czy odpłatność będzie regulowana przez właściwy organ emerytalno-rentowy, czy bezpośrednio w kasie DPS), informuje mieszkańca o możliwości założenia konta osobistego (a w przypadku mieszkańca niebędącego w stanie samodzielnie założyć konta osobistego obliguje do tego jego rodzinę lub opiekuna prawnego), zapoznaje z regulaminem Domu (mieszkaniec podpisuje oświadczenie, że został zapoznany z Regulaminem Domu i Regulaminem Pobytu Mieszkańca) informuje również o możliwości przekazania w depozyt i bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych (pisemne oświadczenie mieszkańca).
 • pracownik socjalny wskazuje mieszkańcowi wcześniej przygotowane miejsce w pokoju. Zapoznaje mieszkańca z współmieszkańcem z pokoju i pracownikami pełniącymi dyżur. Opiekunowie będący na dyżurze pomagają mieszkańcowi rozpakować swoje rzeczy i sporządzają SPIS RZECZY MIESZKAŃCA , który mieszkaniec podpisuje.
b) pielęgniarka pełniąca dyżur odbiera dokumentację medyczną, przeprowadza krótki wywiad   chorobowy i informuje mieszkańca o możliwości zadeklarowania się do lekarza pierwszego kontaktu, świadczącego usługi w tut. DPS i w jak najkrótszym czasie umawia mieszkańca na badanie lekarskie.

6. Pracownik socjalny zawiadamia pisemnie odpowiednie urzędy i instytucje o fakcie przyjęcia nowego mieszkańca (MOPR, ZUS/KRUS, Dział ekonomiczno-administracyjny tut. Domu) i rozpoczyna właściwe procedury związane z jego przybyciem.

7. Pracownik socjalny dane każdego nowo przybyłego mieszkańca wprowadza  do ewidencji mieszkańców w programie komputerowym ,,DOM” i zakłada teczkę osobową.

8. Od pierwszego dnia pobytu, nowy mieszkaniec zostaje objęty procesem adaptacyjnym, w którym poznaje:
 • Dom i jego otoczenie,
 • współmieszkańców i pracowników,
 • ofertę usług świadczonych przez Dom (możliwość udziału w zajęciach terapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz korzystania z oferty punktu bibliotecznego i innych).

Sytuacje szczególne:
W nagłych przypadkach wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie i umieszczenie w Domu może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia wymaganych dokumentów, jednak powinny one zostać skompletowane przez właściwy MOPR, w terminie jednego miesiąca od dnia przyjęcia tej osoby do Domu.

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej
w Piotrkowie Trybunalskim
Franciszka Żwirki 5
97-300 Piotrków Trybunalski
Telefon (44) 647-51-72
Telefon łączy się:
1) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 - 15:30 - sekretariat, a w godzinach 15:30 - 07:30 - dyżurka pielęgniarek;
2) w soboty, niedziele i święta - dyżurka pielęgniarek;
Faks (44) 647-09-98
E-mail:
sekretariat@dompomocypiotrkow.pl
E-mail:
dompomocy@dompomocy.piotrkow.pl

Sobota 18 maja 2024

Feliks, Wenancjusz, Myślibor, Eryk, Liberiusz, Klaudia, Aleksander, Aleksandra, Teodot

Na skróty

Galerie